Jewish Content   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H

Rambam
1 Chapter Per Day

Thursday, 12 Sivan, 5783
June 1, 2023

11 Sivan, 5783 - May 31, 202313 Sivan, 5783 - June 2, 2023

הלכות עבודה זרה פרק ד

א) מדיחי עיר מישראל, הרי אלו נסקלין, אף על פי שלא עבדו עבודה זרה, אלא הדיחו את יושבי עירם עד שעבדו אותה. ואנשי העיר המודחין, נהרגין בסיף; והוא שעבדו עבודה זרה, או שקיבלוה עליהם באלוה. ואזהרה למדיח מניין, תלמוד לומר "לא יישמע על פיך" (שמות כג,יג).

ב) אין העיר נעשית עיר הנידחת, עד שיהיו מדיחיה שניים או יתר על שניים, שנאמר "יצאו אנשים בני בלייעל" (דברים יג,יד). ויהיו מדיחיה מאותו השבט ומאותה העיר, שנאמר "מקרבך, וידיחו את יושבי עירם" (שם). ועד שידיחו רובה, ויהיו המודחין ממאה ועד רובו של שבט; אבל אם הודח רובו של שבט, דנין אותם כיחידים: שנאמר "יושבי העיר" (דברים יג,טז) -- לא כפר קטן, ולא כרך גדול, וכל פחות ממאה כפר קטן, ורובו של שבט כרך גדול.

ג) וכן אם הדיחוה נשים או קטנים, או שהדיחה יחיד, או שהודח מיעוטה, או שהודחו מאליהן, או שהיו מדיחיה מחוצה לה -- אין דנין בה דין עיר הנידחת, אלא הרי הן כיחידים שעבדו עבודה זרה, וסוקלין כל מי שעבר, וממונן ליורשיהן כשאר הרוגי בית דין.

ד) [ג] אין דנין עיר הנידחת אלא בבית דין של שבעים ואחד, שנאמר "והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך" (דברים יז,ה), יחידים נהרגין בבית דין של כל שער ושער, ואין המרובין נהרגין אלא בבית דין הגדול.

ה) [ד] אין אחת מערי מקלט נעשית עיר הנידחת, שנאמר "באחת עריך" (דברים יג,יג); ולא ירושלים נעשית עיר הנידחת, לפי שלא נתחלקה לשבטים. ואין עושין עיר הנידחת בספר, כדי שלא ייכנסו גויים ויחריבו את ארץ ישראל. ואין בית דין אחד עושה שלוש עיירות הנידחות זו בצד זו; אבל אם היו מרוחקות, עושה.

ו) [ה] אין עושין עיר הנידחת, עד שידיחוה מדיחיה בלשון רבים ויאמרו להן -- נלך ונעבוד, או נלך ונזבח, או נלך ונקטר, או נלך וננסך, או נלך ונשתחווה, או נלך ונקבל באלוה; והם שומעים, ועבדו אותה דרך עבודתה, או באחת מארבע עבודות, או שקיבלוה באלוה.

ז) עיר הנידחת שלא נתקיימו בה ובמדיחיה כל התנאים האלו, היאך עושים להן -- מתרין ומעידין בכל אחד ואחד שעבד מהן עבודה זרה, וסוקלין אותן כיחידין; וממונן ליורשיהן.

ח) [ו] והיאך דין עיר הנידחת -- בזמן שתהיה ראויה ליעשות עיר הנידחת, בית דין הגדול שולחין ודורשין וחוקרין, עד שיידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה, וחזרו לעבודה זרה.

ט) אחר כך שולחין להן שני תלמידי חכמים, להזהיר אותן ולהחזירן. אם חזרו ועשו תשובה, מוטב; ואם יעמדו באיוולתן, בית דין מצווין לכל ישראל לעלות עליהן לצבא, והן צרין עליהן ועורכין עימהם מלחמה, עד שתיבקע העיר.

י) כשתיבקע העיר, מיד מרבין להם בתי דינין ודנים אותן. כל מי שבאו עליו שני עדים שעבד עבודה זרה אחר שהתרו בו, מפרישין אותו. אם נמצאו כל העובדים מיעוטה, סוקלין אותן, ושאר העיר ניצול. נמצאו רובה, מעלין אותן לבית דין הגדול, וגומרין שם דינם, והורגין כל אלו שעבדו בסיף. ומכין את כל נפש אדם אשר בה לפי חרב, טף ונשים, אם הודחה כולה; ואם נמצאו העובדים רובה, מכים את כל הנשים והטף של עובדים לפי חרב.

יא) ובין שהודחה כולה בין שהודחה רובה, סוקלין את מדיחיה, ומקבצין כל שללה אל תוך רחובה. אין לה רחוב, עושין לה רחוב; היה רחובה חוצה לה, בונין חומה חוץ ממנו עד שייכנס לתוכה, שנאמר "אל תוך רחובה" (דברים יג,יז). והורגין כל נפש חיה אשר בה; ושורפין את כל שללה עם המדינה, באש. ושריפתה מצות עשה, שנאמר "ושרפת באש את העיר ואת כל שללה" (שם).

יב) [ז] נכסי הצדיקים שבתוכה, והם שאר יושבי העיר שלא הודחו עם רובה -- נשרפין בכלל שללה: הואיל וישבו שם, ממונן אבד. וכל הנהנה ממנה בכל שהוא -- לוקה אחת, שנאמר "ולא ידבק בידך מאומה, מן החרם" (דברים יג,יח). [ח] ועיר הנידחת שהוזמו עדיה, כל המחזיק בנכסיה זכה; ומותר ליהנות בו, שהרי הוזמו. ולמה זכה בה, שכל אחד ואחד כבר הפקיר ממונו, משעה שנגמר דינה.

יג) ואינה נבנית, לעולם; וכל הבונה אותה -- לוקה, שנאמר "לא תיבנה עוד" (דברים יג,יז). ומותר לעשותה גינות ופרדסים, שנאמר "לא תיבנה עוד", לא תיבנה מדינה כמו שהייתה.

יד) [ט] שיירה העוברת ממקום למקום, אם עברה בעיר הנידחת והודחה עימה -- אם שהת שם שלושים יום, נהרגין בסיף, וממונם אבד; ואם לאו, הן בסקילה, וממונם ליורשיהן.

טו) [י] נכסי אנשי מדינה אחרת שהיו מופקדין בתוכה, אף על פי שקיבלו עליהן אחריות, אין נשרפין אלא יחזרו לבעליהן, שנאמר "שללה" (דברים יג,יז) ולא שלל חברתה. נכסי הרשעים שהודחו שהיו מופקדין במדינה אחרת, אם נקבצו עימה, נשרפין בכללה; ואם לאו, אין מאבדין אותן, אלא יינתנו ליורשיהן.

טז) [יא] בהמה, חצייה של עיר הנידחת וחצייה של עיר אחרת, שהייתה בתוכה -- הרי זו אסורה. ועיסה שהיא כן, מותרת, לפי שאפשר לחלוק העיסה. [יב] בהמה של עיר הנידחת שנשחטה, אסורה בהנאה, כשור הנסקל שנשחט.

יז) שיער הראש, בין של אנשים בין של נשים שבה -- מותר בהנאה; אבל של פיאה נוכרית -- הרי הוא מכלל שללה, ואסור. [יג] פירות המחוברין שבתוכה, מותרין: שנאמר "תקבוץ... ושרפת" (דברים יג,יז) -- מי שאינו מחוסר אלא קיבוץ ושריפה, יצאו פירות המחוברין שהן מחוסרין תלישה וקיבוץ ושריפה. והוא הדין, לשיער הראש. ואין צריך לומר, האילנות עצמן, שהן מותרין, והרי הן של יורשיהן.

יח) ההקדשות שבתוכה -- קודשי מזבח ימותו, שנאמר "זבח רשעים, תועבה" (משלי כא,כז); קודשי בדק הבית, ייפדו ואחר כך שורפין אותה, שנאמר "שללה" (דברים יג,יז), ולא שלל שמיים. [יד] הבכור והמעשר שבתוכה -- תמימין, הרי הם קודשי מזבח וימותו; ובעלי מומין, הרי הן בכלל בהמתה ונהרגין.

יט) התרומות שבתוכה -- אם הגיעו ליד כוהן, יירקבו, מפני שהן נכסיו; ואם עדיין הן ביד ישראל, יינתנו לכוהן של מדינה אחרת, מפני שהן נכסי שמיים וקדושתן קדושת הגוף. [טו] מעשר שני, וכסף מעשר שני, וכתבי הקודש שבתוכה -- הרי אלו ייגנזו.

כ) [טז] כל העושה דין בעיר הנידחת -- הרי זה כמקריב עולה כליל, שנאמר "כליל לה' אלוהיך" (דברים יג,יז). ולא עוד אלא שמסלק חרון אף מישראל, שנאמר "למען ישוב ה' מחרון אפו" (דברים יג,יח), ומביא עליהם ברכה ורחמים, שנאמר "ונתן לך רחמים וריחמך והרבך" (שם).


Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • iPhone
 • Java Phones
 • BlackBerry
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  Jewish Content